• โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอ (CDIO-based Education)